Kategorie

Regulamin

 

SklepMati.pl to sklep internetowy, dostępny w domenach http://sklepmati.pl oraz http://baby4.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rob-Ren Renata Adamek z siedzibą w Lublinie 20-401  przy ul. Krochmalna 3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 712-176-67-62, REGON 060545276, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: kontakt@sklepmati.pl  oraz numerami telefonów: 81 477 55 39 oraz 517 404 664, zwany w dalszej części regulaminu sklepem.  

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://sklepmati.pl  oraz http://baby4.pl,  drogą mailową lub telefonicznie.

2. Klienci  mogą  zarejestrować się na stronie sklepmati.pl i utworzyć konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie. W celu dokonania rejestracji i utworzenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez sklep (w przypadku braku rejestracji). Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że jeśli sklep jest w trakcie realizacji zamówienia Klienta, umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zamówienia.

3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Po złożeniu zamówienia przez Klienta przez stronę internetową, Klient dostaje wiadomość e-mailem potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone prawidłowo.

6. W ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia przez Klienta sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub które w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości, co do ich rzetelności, zostaną przez sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może zostać wydłużony, jeśli jest sklep przeprowadza weryfikację zamówienia,  o której mowa w pkt. 6.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem Klient  jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie dostawy poszczególnych produktów składających się na jedno zamówienie sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części zamówienia.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian w zamówieniu oraz wycofanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem drogą mailową: kontakt@sklepmati.pl.

12. Sklep może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

13. Klient może wybrać następujące formy dostawy: firma kurierska ( kurier) , Poczta Polska lub odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu).

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką, za pobraniem przy odbiorze - należność jest pobierana przez listonosza lub kuriera albo w miejscu odbioru osobistego,

- przelewem bankowym na konto sklepu - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest przekazywane do realizacji,

- e-przelewem – forma płatności elektronicznej przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A. – krajowej instytucji płatniczej z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, NIP:634-26-61-860, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP14/2013.

- kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie sklepu.
- raty w systemie CA Raty - usługa za pośrednictwem banku Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie sklepu.

W przypadku niektórych rodzajów produktów sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

15. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Czas dostawy wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Informacje o czasie realizacji zamówienia można uzyskać na stronie sklepu w zakładce: czas realizacji zamówienia, drogą mailową lub telefonicznie.

16. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Koszty dostawy naliczane są automatycznie i uzależnione są od wagi i gabarytów produktów oraz od formy zapłaty i wysyłki. Przy zamówieniach wieloprzedmiotowych ( gdy gabaryty lub ciężar wszystkich zamówionych przedmiotów uniemożliwiają wysyłkę w jednej paczce) cena transportu może ulec zmianie. W takim przypadku sklep kontaktuje się z Klientem w celu indywidualnego ustalenia kosztów transportu. Dostawa zamówionych towarów następuje po ustaleniu wszystkich kosztów oraz zaakceptowaniu ich przez Klienta, co Klient potwierdza drogą mailową.

17. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce odbioru osobistego przez Klienta.

18. Sklep nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie (producenta, importera) dla produktów znajdujących się w sklepie.

19. Reklamacje prosimy składać na adres sklepu podany w pkt. 1 Regulaminu lub drogą mailową na adres: kontakt@sklepmati.pl.

    W celu usprawnienia procesu składania reklamacji prosimy postępować według poniższego schematu:
a. Pobierz odpowiedni formularz ;
b. Dokładnie wypełnij pobrany formularz (aby dokonać zmian w formularzu, należy zapisać go na dysku);
c. Załącz skany paragonu, karty gwarancyjnej i zdjęcia usterki;
d. Wyślij formularz wraz z załącznikami na adres mailowy  (kontakt@sklepmati.pl);
e. Po zapoznaniu się z przyczynami reklamacji, wyślemy informację o sposobie jej realizacji.

20. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w kodeksie cywilnym.

21. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia) wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

22. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo sklep nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

23. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

24. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

25. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej konta.

26. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

27. Podane przez Klientów dane osobowe sklep zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji.

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie właściwe jest prawo polskie.

29. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

Polityka Prywatności

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, wyrażasz jednoczesną akceptację zasad naszej polityki prywatności.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych:

- W przypadku rozpoczynania subskrybcji naszego newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail,

- Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie. To etap niezbędny w celu realizacji ewentualnych zamówień oraz korzystania z niektórych promocji i rabatów,

- Pełne dane osobowe będzie trzeba podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta - w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta). To etap niezbędny w celu rejestracji zamówienia.

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu.

Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane innym osobom czy firmom.

Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepie jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rob-Ren Renata Adamek.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

Klienci mogą przeglądać sklepmati.pl oraz zamieszczone w nim produkty bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepie  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez sklep informacji o usługach świadczonych przez sklep. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez sklep i za zgodą Klientów.

W przypadku uzyskania przez sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w sklepie, są przekazywane Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552 Kraków, ul. Wielicka 72), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, NIP:634-26-61-860, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP14/2013. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Dotpay S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez Dotpay S.A. płatności za nabyte w sklepie produkty, po wyborze przez Klienta w sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040562, REGON 012736938, NIP 5272046102 oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Bank S.A. płatności za nabyte w sklepie produkty, po wyborze przez Klienta sklepie sposobu dokonania płatności za pomocą rat w systemie Santander,

Sklep zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych.

Sklep zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Sklep zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sklep może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też gdy sklep uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Dodatkowo, okazjonalnie, sklep za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty sklepu do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Sklep stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu.

Mailing

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych, osobom które zarejestrowały swoje konta w naszym sklepie (punkt ten nie dotyczy pozostałych naszych klientów, składających zamówienia bez rejestracji konta w sklepie). E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące działalności naszego wydawnictwa (np. promocje, nowości w ofercie, organizowane przez nas wydarzenia kulturalne), jak i te z nim nie związane (np. informacje o naszych patronatach prasowych).

Pragniemy podkreślić, iż dokładamy wszelkich starań, aby e-mailing nie był dla Was uciążliwy, ograniczamy jego objętość i wysyłamy go tylko gdy to konieczne.


Newsletter

Część sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrybcji newslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku.
Odpowiedzialność właściciela sklepu
Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.


Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki może Pani/Pan odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia muszą Państwo poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może być wysłane pocztą.

Może Pani/Pan skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, choć nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz, ze względu na swój charakter, nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą ,wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 180,00 PLN przy przedmiocie wielkogabarytowym.

Przesyłkę należy przesłać na adres:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rob-Ren Renata Adamek
ul. Krochmalna 3, 20-401 Lublin

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rob-Ren Renata Adamek
ul. Krochmalna 3
20-401 Lublin


Ja ....................................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/-ych rzeczy: ...................................................................................................................................................,
Data zawarcia umowy: ................................................., numer zamówienia...................
data odbioru:................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
Nr rachunku, na który ma być wykonany przelew ............................................................................................

Podpis ……………………………………………………..